Potrzebujesz bezpłatnie ładny, firmowy, top graficzny ? Zadzwoń +48 696 701 121
 
     
   
  Wycena aktuarialna rezerw na odprawy
Pracownicy mają prawo do skorzystania ze szczególnych świadczeń, w szczególności odpraw czy odszkodowań. Jednym z nich jest odprawa emerytalna. Jednak aby ją otrzymać pracownik musi spełnić ściśle określone warunki wynikające z przepisów prawa pracy.

Niektóre jednostki (np. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, jednostki samorządowe) mogą mieć jednak zagwarantowane wyższe wysokości świadczeń, niż określone w Kodeksie Pracy. Gwarancje te określone są w innych ogólnych przepisach prawa, np. ustawach. Dodatkowo jednostki te mogą mieć zapewnione także nagrody jubileuszowe, czyli świadczenia nie wymagane przez Kodeks Pracy.
Ponadto, w niektórych jednostkach, mogą występować dodatkowe wiążące pracodawcę uregulowania np. regulaminy wynagradzania, porozumienia z pracownikami, zbiorowe układy pracy, które przewidują większą wysokość świadczeń pracowniczych, niż wynikająca z ogólnych przepisów prawa (w tym Kodeksu Pracy) i wprowadzają system innych świadczeń pracowniczych (np. nagród jubileuszowych), które nie są wymagane przez ogólne przepisy prawa.

Naturalnie może powstać pytanie, czy każda jednostka bezwzględnie powinna tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze, które wulicza aktuariusz. Zgodnie z zasadami rachunkowości: memoriałową oraz współmierności przychodów i kosztów odpowiedź powinna brzmieć: tak. Jednostka ma bowiem obowiązek pokazać, że oprócz bieżących kosztów wynagrodzeń, zobowiązuje się do wypłaty w przyszłości dodatkowych kwot i kwoty takie systematycznie rezerwuje. Niespełnienie tego warunku powoduje, że prezentowane sprawozdanie finansowe można uznać za nierzetelne i niespełniające wymogów zasad rachunkowości.
Argumentem usprawiedliwiającym jednak nietworzenie rezerwy z tego tytułu jest jej nieistotna wartość (zasada istotności), która może występować w przypadku jednostek o niedużym zatrudnieniu, które posiadają młodych stażem pracowników i dodatkowo posiadają minimalne regulacje, określone przez ogólne przepisy prawa, w zakresie wysokości świadczeń pracowniczych.

Art. 92 1 kodeksu pracy wskazuje, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo w przepisie tym wskazano, że pracownik, który odprawę taką otrzymał, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Na tym w zasadzie kończą się przepisy kodeksu pracy w zakresie odprawy rentowej lub emerytalnej. Budzą one jednak wiele wątpliwości i niejasności. Niektóre z nich postaramy się przedstawić w dalszej części niniejszego artykułu.

Odprawa emerytalna przysługuje tylko raz

Przede wszystkim przytoczone wyżej przepisy wskazują, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi tylko raz. Ten, który z niej skorzystał nie może nabyć do niej ponownego prawa. Z przepisów powyższych wynika także, iż pracownik który skorzystał z odprawy do renty inwalidzkiej nie może w przyszłości nabyć prawa do odprawy z tytułu przejścia na emeryturę. Jest to bowiem świadczenie jednorazowe. Dotyczy to także sytuacji, gdy pracownik przechodząc na częściową emeryturę skorzystał z takiej odprawy, po czym wrócił do pracy, podczas świadczenia której nabył prawo do pełnej emerytury. Tutaj także nie nabywa on prawa do ponownego świadczenia pieniężnego.

Zagwarantowana kwota minimalna

Art. 921 kodeksu pracy gwarantuje także pracownikom minimalną wartość odprawy emerytalnej. Otóż nie może ona być niższa, niż wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Dodać w tym miejscu należy, iż przepisy prawne określają jedynie dolną granicę takiej odprawy. Jeżeli natomiast w przepisach wewnętrznych zakładu pracy zostały zawarte warunki korzystniejsze dla pracownika – jak najbardziej mogą one zostać zastosowane. Tym samym pracodawca może wypłacić taką odprawę w wysokości np. dwu, czy trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę.

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 5767266        | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS